Pronajímatel

Pronajímatel je osoba, která vám pronajímá prostory. Pronájem probíhá za úplatu a nájemce věc či nemovitost dočasně využívá. Pronajímatel s nájemcem sepisuje dohodu, ve které jsou stanoveny konkrétní podmínky užívání. Pronajímatel má různé povinnosti. Například musí nájemci odevzdat prostory v takovém stavu, aby se mohly používat. Vztah mezi nájemcem a pronajímatelem upravuje nájemní smlouva.

Nájemce

Nájemce neboli také nájemník využívá pronajaté prostory, kdy je zodpovědný za jejich stav. Pronajímateli za to poskytuje nájem - stanovenou finanční částku. Tato částka musí být stanovena v nájemní smlouvě. Věc či prostory je povinen používat jako řádný hospodář k ujednanému účelu. Musí hradit nějakou část škod, které v prostorách způsobí nebo stavební úpravy smí provádět pouze se souhlasem pronajímatele.